PAFAH1B1 – lisencefalie 1
Potocki-Lupski sd.
PRRT2
PRRT2
PURA